Berichten van de politie

De politie zal relevante info op een gestructureerde wijze doorgeven aan de burgers. Dit zijn berichten die vragen om voorkomend gedrag, waakzaamheid en opmerkzaamheid. Op die manier kunnen zij bijdragen tot een veiligere buurt.

Wanneer verstuurt de politie een bericht naar de burgers:

  • Als aangenomen kan worden dat er een bedreiging bestaat;
  • Als men kan spreken van een 'fenomeen' met 'voorspelbare' handelingen;
  • Als preventie kan worden opgetreden door de burgers;
  • Als informatie kan verzameld worden.

Het geheim van het onderzoek moet echter steeds gevrijwaard blijven. Om die reden is het mogelijk dat de politie in bepaalde zaken geen bericht verstuurt naar de burgers.

De lokale politie kan een model opmaken op basis waarvan zij kan beslissen of bepaalde informatie nuttig kan zijn voor het BIN. Het is nuttig om hierbij rekening te houden met de inhoud van de feiten, het tijdstip van de melding, het slachtofferschap, de dreiging, de prioriteiten op lokaal en federaal niveau, … Voor de beoordeling van de inhoud zal de politie in een aantal gevallen een beroep doen op de gerechtelijke instanties (parket). De berichtgeving wordt altijd getoetst aan de geldende wetgevende bepalingen, zoals de wet op de privacy.       

Welk soort informatie:

Een bericht is nuttig voor het BIN als het een verhoging van het veiligheidsgevoel van de burger teweeg brengt. De politie kan soms goede resultaten boeken dankzij de feedback die komt als reactie op de verstuurde berichten. Een goede beoordeling vergt (boven)lokaal overleg en ervaring.

Men streeft naar 'intelligente informatie'. Dat betekent dat het bericht:

  • op het juiste ogenblik ter beschikking wordt gesteld (actualiteitswaarde);
  • naar de juiste mensen wordt gestuurd (welke BIN(s));
  • resultaatgericht is (men kan op basis van het bericht preventief en alert reageren);
  • voorzien is van preventief advies (bv. bij vals geld, tips meegeven hoe de valse briefjes te herkennen).

Als leidraad voor het opmaken van een BIN-bericht kan de politie een standaardformulier gebruiken. Dat maakt het intikken of inspreken van het bericht gemakkelijker en maakt het in het geval van een telefonisch bericht mogelijk om een geschreven versie van het bericht te behouden.

Enkele concrete voorbeelden van berichten: gebruik van valse cheques of vals geld,  waarschuwingen over verkenningstechnieken (zoals valse inspecteurs van nutsbedrijven), informatie over kraak van cilindersloten of gaatjes boren, …