Wetgeving

Categorie: Algemene reglementering
Korte omschrijving Afkondiging Laatste wijziging Bevoegde overheidsorteerpictogram Type
BWRO 09/04/2004 01/01/0101 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Besluit
Houdende vaststelling van de handelingen en werken die aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen zijn maar vrijgesteld van het voorafgaand advies, van het controlebezoek en van het gelijkvormigheidsattest van de DBDMH 10/06/2004 10/06/2004 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Besluit
Betreffende de milieuvergunningen 05/06/1997 01/01/0101 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ordonnantie
Tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke DBDMH voor bepaalde ingedeelde inrichtingen 20/05/1999 02/09/2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Besluit
Betreffende de halonen bevattende brandbeveiligings-systemen en brandblusapparaten 25/09/2003 25/09/2003 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Besluit
Verordening nr. 305/2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten 09/03/2011 12/04/2013 Europese Unie Verordening (Europese)
Betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen 30/07/1979 09/11/2015 Federaal Wet
Tot vaststelling van de samenstelling en de werkwijze van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing 16/01/2006 16/01/2006 Federaal Koninklijk besluit
Tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking 18/07/2008 18/07/2008 Federaal Koninklijk besluit
Tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan 18/09/2008 18/09/2008 Federaal Koninklijk besluit
Tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen 07/07/1994 07/12/2016 Federaal Koninklijk besluit
Tot delegatie betreffende aanvragen tot afwijking van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 09/11/2011 09/11/2011 Federaal Ministerieel besluit
Tot vaststelling van de lijst van bouwproducten die behoren tot de brandreactie klassen A1 en A1-FL 21/11/2012 21/11/2012 Federaal Ministerieel besluit
Tot vaststelling van de lijst de dakbedekkingen die kunnen worden geacht aan de eisen ten aanzien van het prestatiecriterium “brandgedrag aan de buitenzijde” te voldoen 21/11/2012 21/11/2012 Federaal Ministerieel besluit
Betreffende de inrichtingen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 28/02/1991 28/02/1991 Federaal Koninklijk besluit
Betreffende het koninklijk besluit van 28 februari 1991 03/03/1992 03/03/1992 Federaal Ministeriële omzendbrief
Tot uitvoering van de artikelen 8, 8bis en 9 van de wet van 30 juli 1979 05/08/1991 03/03/2011 Federaal Koninklijk besluit
Aanbevelingen betreffende de weerstand tegen brand van de doorvoeringen van bouwelementen 15/04/2004 15/04/2004 Federaal Ministeriële omzendbrief
Betreffende het gebruik van de Eurocodes als berekeningsmethode voor de brandweerstand van bouwelementen 17/05/2013 17/05/2013 Federaal Ministerieel besluit
Betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 04/08/1996 26/12/2013 Federaal Wet
ARAB (Art 52) 11/02/1946 28/03/2014 Federaal Code / Wetboek / Algemeen reglement
Codex over het welzijn op het werk (Titel I - Hoofdstuk III) 27/03/1998 17/05/2007 Federaal Code / Wetboek / Algemeen reglement
Codex over het welzijn op het werk (Titel III - Hoofdstuk I - Afdeling 8) 17/06/1997 10/10/2012 Federaal Code / Wetboek / Algemeen reglement
Codex over het welzijn op het werk (Titel III - Hoofdstuk IV - Afdeling 9) 13/03/1998 28/08/2002 Federaal Code / Wetboek / Algemeen reglement
Codex over het welzijn op het werk (Titel III - Hoofdstuk IV - Afdeling 10) 26/03/2003 26/03/2003 Federaal Code / Wetboek / Algemeen reglement
AREI (Art 104-109) 10/03/1981 25/04/2013 Federaal Code / Wetboek / Algemeen reglement
Regeling van de private en bijzondere veiligheid 10/04/1990 17/08/2013 Federaal Wet
Met betrekking tot het nationaal type brandpreventie-verslag 18/06/1991 18/06/1991 Federaal Ministeriële omzendbrief
Betreffende het brandpreventieverslag 17/11/2009 17/11/2009 Federaal Ministeriële omzendbrief
Betreffende de automatische branddetectieinstallaties (Verwijzing naar de norm NBN S 21-100) 09/04/2008 09/04/2008 Federaal Ministeriële omzendbrief
Codex over het welzijn op het werk (Titel III - Hoofdstuk III) 28/03/2014 28/03/2014 Federaal Code / Wetboek / Algemeen reglement
Tot vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones 19/12/2014 19/12/2014 Federaal Koninklijk besluit
Zonaal informatiecomité voor de hulpverleningszones 22/12/2015 22/12/2015 Federaal Ministeriële omzendbrief
Tot bepaling van het model van brandpreventieverslag 01/12/2016 01/12/2016 Federaal Ministerieel besluit
Betreffende het brandpreventieverslag en de adviesverlening door de hulpverleningszones 01/12/2016 01/12/2016 Federaal Ministeriële omzendbrief
VCRO 15/05/2009 01/01/0101 Vlaams Gewest Code / Wetboek / Algemeen reglement
VLAREM 28/06/1985 01/01/0101 Vlaams Gewest Code / Wetboek / Algemeen reglement
CWATUPE 14/05/1984 01/01/0101 Waals Gewest Code / Wetboek / Algemeen reglement
Betreffende de milieuvergunning 11/03/1999 01/01/0101 Waals Gewest Decreet
Betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning 04/07/2002 01/01/0101 Waals Gewest Besluit
Categorie: Verwarming
Korte omschrijving Afkondiging Laatste wijziging Bevoegde overheidsorteerpictogram Type
BWLKE 02/05/2013 02/05/2013 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Code / Wetboek / Algemeen reglement
Relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation 03/06/2010 19/01/2012 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Besluit
Betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging 28/12/1964 27/10/2011 Federaal Wet
Tot voorkoming van luchtverontreiniging bij het verwarmen van gebouwen met vaste of vloeibare brandstof 06/01/1978 03/06/2010 Federaal Koninklijk besluit
Betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater 08/12/2006 01/03/2013 Vlaams Gewest Besluit
Tot voorkoming van de luchtverontreiniging door de centrale verwarmingsinstallaties voor de verwarming van gebouwen of de productie van sanitair warm water en tot beperking van het energieverbruik ervan 29/01/2009 28/04/2011 Waals Gewest Besluit
Categorie: Wonen
Korte omschrijving Afkondiging Laatste wijziging Bevoegde overheidsorteerpictogram Type
Tot bepaling van bijkomende verplichtingen inzake brandvoorkoming in de te huur gestelde woningen 15/04/2004 15/04/2004 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Besluit
! Andere reglementeringen betreffende de wonen ! 01/01/0101 01/01/0101 Federaal Andere
Houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders 01/06/2012 04/04/2014 Vlaams Gewest Decreet
Betreffende de aanwezigheid van brandmelders in de woningen 21/10/2004 21/10/2004 Waals Gewest Besluit
Categorie: Voorzieningen voor kinderopvang
Korte omschrijving Afkondiging Laatste wijziging Bevoegde overheidsorteerpictogram Type
Betreffende de kinderopvang 18/01/2007 24/06/2010 Duitstalige Gemeenschap Besluit
Houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen 27/02/2003 21/11/2008 Franse Gemeenschap Besluit
Tot goedkeuring van de nadere regels bepaald door de ONE 19/07/2007 19/07/2007 Franse Gemeenschap Besluit
Houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang 19/09/2008 05/06/2009 Vlaamse Gemeenschap Besluit
Portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins 22/11/2013 22/11/2013 Vlaamse Gemeenschap Besluit
Tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 05/06/2009 05/06/2009 Vlaamse Gemeenschap Besluit
Categorie: Logiesverstrekkend inrichtingen
Korte omschrijving Afkondiging Laatste wijziging Bevoegde overheidsorteerpictogram Type
Aanbeveling nr. 86/666/EEG betreffende brandbeveiliging in bestaande hotels 22/12/1986 22/12/1986 Europese Unie Aanbeveling (Europese)
Norm NBN S 21-205: Brandbeveiliging in de gebouwen - Hotels en gelijkaardige inrichtingen 01/12/1992 01/12/1992 Federaal Andere
! Andere reglementeringen betreffende de logiesverstrekkend inrichtingen ! 01/01/0101 01/01/0101 Federaal Andere
Betreffende het toeristische logies 10/07/2008 08/07/2011 Vlaamse Gemeenschap Decreet
Tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies 15/05/2009 05/10/2009 Vlaamse Gemeenschap Besluit
Categorie: Watervoorraden
Korte omschrijving Afkondiging Laatste wijziging Bevoegde overheidsorteerpictogram Type
Tot vaststelling van de typekoppelingen gebruikt inzake brandvoorkoming en -bestrijding 30/01/1975 30/01/1975 Federaal Koninklijk besluit
Betreffende de standaardisering van de brandweer-koppelingen 09/05/1975 09/05/1975 Federaal Ministeriële omzendbrief
Betreffende de watervoorraden voor het blussen van branden 14/10/1975 14/10/1975 Federaal Ministeriële omzendbrief
Betreffende de watervoorraden voor het blussen van branden 16/03/1978 16/03/1978 Federaal Ministeriële omzendbrief
Betreffende de normen betreffende de uitrustingen voor waterbevoorrading inzake brandbestrijding 09/03/1982 09/03/1982 Federaal Ministeriële omzendbrief
Waterwetboek (Voorwaarden voor de openbare waterdistributie in het Waalse Gewest) 07/11/1990 07/11/1990 Federaal Ministeriële omzendbrief
Waals milieuwetboek - Boek II (Art R270bis3) 03/03/2005 03/03/2005 Waals Gewest Code / Wetboek / Algemeen reglement
ARWD (Art 9 & 26) 18/05/2007 18/05/2007 Waals Gewest Code / Wetboek / Algemeen reglement
Categorie: Onderwijs
Korte omschrijving Afkondiging Laatste wijziging Bevoegde overheidsorteerpictogram Type
Norm NBN S 21-204: Brandbeveiliging in de gebouwen - Schoolgebouwen 01/08/1982 01/08/1982 Federaal Andere
Betreffende de brandbeveiliging in de onderwijsinstellingen van de Franse Gemeenschap en de bijgevoegde internaatafdelingen 25/06/1990 25/06/1990 Franse Gemeenschap Omzendbrief
Betreffende het noodprogramma voor de school-gebouwen van het door de Franse Gemeenschap ingericht of gesubsidieerd basisonderwijs en secundair onderwijs 04/11/1996 08/11/2001 Franse Gemeenschap Besluit
Periodieke controle van de gebouwen en installaties door de bevoegde Brandweer van de school- en geassimileerde instellingen die bij het comité van sector IX behoren 30/05/2000 30/05/2000 Franse Gemeenschap Omzendbrief
Referentiewerk inzake veiligheid/welzijn in de school- en geassimileerde instellingen 09/04/2009 09/04/2009 Franse Gemeenschap Omzendbrief
Veiligheid: organisatie van verschillende manifestaties 18/11/2013 18/11/2013 Franse Gemeenschap Omzendbrief
Interne noodplan 03/12/2007 03/12/2007 Franse Gemeenschap Omzendbrief
Betreffende de brandveiligheid in scholen en internaten 05/05/1987 05/05/1987 Vlaamse Gemeenschap Omzendbrief
Categorie: Ouderenvoorzieningen
Korte omschrijving Afkondiging Laatste wijziging Bevoegde overheidsorteerpictogram Type
! Andere reglementeringen betreffende de ouderenvoorzieningen ! 01/01/0101 01/01/0101 Federaal Andere
Categorie: Gezondheidszorg
Korte omschrijving Afkondiging Laatste wijziging Bevoegde overheidsorteerpictogram Type
! Andere reglementeringen betreffende de gezondheidszorg ! 01/01/0101 01/01/0101 Federaal Andere
Categorie: Bijeenkomstplaatsen
Korte omschrijving Afkondiging Laatste wijziging Bevoegde overheidsorteerpictogram Type
! Andere reglementeringen betreffende de bijeenkomstplaatsen ! 01/01/0101 01/01/0101 Federaal Andere
Categorie: Voetbalstadions
Korte omschrijving Afkondiging Laatste wijziging Bevoegde overheidsorteerpictogram Type
! Andere reglementeringen betreffende de voetbalstadions ! 01/01/0101 01/01/0101 Federaal Andere
Categorie: Tunnels
Korte omschrijving Afkondiging Laatste wijziging Bevoegde overheidsorteerpictogram Type
! Andere reglementeringen betreffende de tunnels ! 01/01/0101 01/01/0101 Federaal Andere
Categorie: Parkeergebouwen
Korte omschrijving Afkondiging Laatste wijziging Bevoegde overheidsorteerpictogram Type
Tot vaststelling van de maatregelen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gesloten parkeer-gebouwen moeten voldoen om LPG-voertuigen te parkeren 17/05/2007 17/05/2007 Federaal Koninklijk besluit
Categorie: Andere
Korte omschrijving Afkondiging Laatste wijziging Bevoegde overheidsorteerpictogram Type
Kadernota Brandpreventie - Organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones 15/07/2015 15/07/2015 Federaal Andere
Inhoud syndiceren