Inwerkingtreding nieuwe wet private veiligheid. Brief aan de sector

Op 31 oktober 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de publicatie van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Deze nieuwe wet trad op 10 november 2017 in werking en vervangt de bestaande wet van 10 april 1990 volledig.

Alle ondernemingen en interne diensten dien momenteel vergund zijn als bewakings-onderneming, interne bewakingsdienst, veiligheidsdienst of beveiligingsonderneming kregen daarom een brief met duiding bij de nieuwe regelgeving.

Om de continuïteit te verzekeren en om de overgang tussen beide wetgevende kaders zo vlot mogelijk te laten verlopen werd voorzien in een aantal overgangsmaatregelen.

Zo blijven vergunningen en erkenningen die in uitvoering van de oude wet werden verleend aan ondernemingen en interne diensten geldig tot hun vervaldatum. Ook de identificatiekaarten die werden toegekend aan de personen werkzaam binnen de private veiligheid blijven geldig tot de vervaldatum vermeld op de identificatiekaart.

Dit betekent dat ondernemingen, diensten en personen die vergund zijn, zonder onderbreking hun activiteiten kunnen verderzetten.

Aangezien de gedefinieerde activiteiten van de nieuwe wet niet volledig overeenkomen met de activiteiten zoals opgenomen in de oude wet werd een conversie-tabel bepaald. Deze tabel (klik hier) laat toe na te gaan welke activiteiten verder kunnen uitgevoerd worden op basis van de vergunde activiteiten onder de oude wet.

De uitvoeringsbesluiten genomen in uitvoering van de oude wet van 10 april 1990 blijven van toepassing totdat ze worden gewijzigd of opgeheven.

Lees de volledige brief aan de sector