De Ministerraad heeft de kadernota integrale veiligheid 2016-2019 en het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 goedgekeurd

Een werkgroep, samengesteld uit (federale, deelstatelijke, lokale; bestuurlijke, gerechtelijke, politionele en academische) experts aangeduid door leden van de Interministeriële Conferentie Veiligheids- en Handhavingsbeleid (IMC 9), is belast geweest met de voorbereiding van de Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 (KIV) en het Nationaal VeiligheidsPlan 2016-2019 (NVP). De actoren in de veiligheidsketen hebben zeer actief en constructief samengewerkt aan de tot standkoming van de KIV en het NVP en zullen dit de komende maanden en jaren blijven doen.

Kadernota integrale veiligheid

Met de kadernota Integrale Veiligheid wil de federale regering, in nauwe samenwerking met de regeringen van de deelstaten, een strategisch referentie- en beleidskader vastleggen op het vlak van veiligheid, waarin voor een aantal veiligheids- en/of criminaliteitsfenomenen (op het niveau van de federale regering) een integrale en geïntegreerde aanpak wordt bepaald en uitgewerkt.

Deze aanpak wordt in de lopende legislatuur geoperationaliseerd en uitgevoerd, (tussentijds) opgevolgd en geëvalueerd door FOD Justitie en FOD Binnenlandse Zaken.

Tien clusters van veiligheidsfenomenen gedefinieerd, beschouwd als beleidsprioriteiten:

 • radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme
 • mensensmokkel en mensenhandel
 • geactualiseerd integraal en geïntegreerd drugsbeleid
 • sociale en fiscale fraude
 • cybercrime en cybersecurity
 • geweldcriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie: intrafamiliaal geweld, seksueel geweld en kindermisbruik
 • georganiseerde eigendomscriminaliteit en illegale goederentrafieken
 • leefmilieu
 • verkeersveiligheid
 • overlast

Er werden vijf transversale thema's bepaald die als belangrijke uitdagingen gelden voor het veiligheidsbeleid:

 • de bestuurlijke handhaving en informatie-uitwisseling: een essentieel onderdeel van de integrale aanpak van georganiseerde misdaad
 • het internet en ICT als facilitator voor criminaliteit maar ook voor veiligheidshandhaving en opsporing
 • de identiteitsbepaling, identiteitsfraude en domiciliefraude
 • de buitgerichte aanpak
 • de internationale samenwerking op bestuurlijk en strafrechtelijk vlak

Link naar Kadernota integrale veiligheid

Link naar de samenvatting Kadernota integrale veiligheid

Nationaal Veiligheidsplan

Aansluitend op de 10 clusters van veiligheidsfenomenen voor het te voeren integrale veiligheidsbeleid, zijn in het NVP specifieke doelstellingen voor de politie geformuleerd. Deze omschrijven het aandeel van de federale en de lokale politie in de integrale en geïntegreerde veiligheidsketen voor de 10 clusters van fenomenen.

Link naar het Nationaal Veiligheidsplan