Regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's

De Ministerraad van 20 juli 2017 keurde een voorontwerp van wet goed dat de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, ook het gebruik door de politiediensten, regelt.

Het voorontwerp bundelt twee ontwerpen die eerder door de ministerraad werden goedgekeurd. De teksten werden sinds eerste lezing echter aangevuld met nieuwe bepalingen, die aldus voor de eerste maal voorgelegd werden aan de ministerraad. 

Het hoofdstuk betreffende de wijziging van de camerawet heeft als doel bepaalde twijfels op te heffen met betrekking tot de toepassing van sommige bepalingen van de camerawet of antwoord te bieden op bepaalde vragen die in praktijk waren gerezen (definities, toepassingsgebied van de wet, mobiele toezichtscamera’s, intelligente toezichtscamera’s, …). Het is eveneens de bedoeling de wet aan te passen aan de wijzigingen die zijn opgetreden op Europees niveau inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op nationaal niveau op het vlak van de private veiligheid.

Het hoofdstuk betreffende de wijziging van de wet op het politieambt, om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, werkt een eigen regime uit voor het cameragebruik door deze diensten. Daardoor kan de politie, voor de uitoefening van haar opdrachten, maximaal gebruik maken van ondersteunende technologische middelen binnen een duidelijk afgebakend kader. 

Het voorontwerp wordt nu voor advies aan de Raad van State overgemaakt.