Regeling van het gebruik van bewakingscamera's

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Justitie Koen Geens en minister van Defensie Steven Vandeput keurt de ministerraad een voorontwerp van wet tot wijziging van een aantal wetten over het gebruik van (bewakings)camera's goed.

De ministerraad keurde het ontwerp reeds eerder goed. Dit moest echter nog een laatste keer gebeuren, nadat nog enkele laatste wijzigingen in de tekst werden aangebracht die rekening houden met de opmerkingen van de betrokken adviesorganen.

Het eerste hoofdstuk regelt, in de wet op het politieambt, het gebruik van camera's door politiediensten, in het kader van hun opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, door nieuwe regels in te voeren (toestemmingsprocedure, cameragebruik, bewaring en toegang tot de door camera's verzamelde beelden en gegevens).

Het volgende hoofdstuk heeft als doel de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (die dus niet langer betrekking zal hebben op de politiecamera's) te wijzigen, om een antwoord te bieden op een aantal praktische vragen over de toepassing van deze wet, om deze wet te actualiseren (door bijvoorbeeld een helder antwoord te geven op het vraagstuk rond intelligente bewakingscamera’s) en conform te maken met de nieuwe Europese regelgeving.

Deze twee hoofdstukken hebben geen belangrijke aanpassing ondergaan sinds de vorige lezing door de ministerraad. Om de verschillende wetten over cameragebruik in harmonie te houden, werd echter een bepaling aan de tekst toegevoegd om een punt van de wet van 2 oktober 2017 die de private en bijzondere veiligheid regelt aan te passen (het bekijken van beelden van camera's geïnstalleerd op de openbare weg).

Tot slot wordt ook de wet houdende de regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gewijzigd, om deze diensten in het kader van hun opdrachten toegang te geven tot beelden van de camera's die door politiediensten worden gebruikt. Dit beantwoordt aan een operationele behoefte, maar is ook gerechtvaardigd vanuit een budgettair oogpunt.

Alle wijzigingen zijn aangebracht in een poging de privacy van burgers zoveel mogelijk te garanderen, zonder het evenwicht tussen de realiteit en de praktische behoeften van het veld te verliezen.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet op het politieambt, om het gebruik van camera’s door de politiediensten te regelen en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid