Wijziging samenstelling en werking Vaste Commissie Lokale Politie

De Vaste Commissie van de Lokale Politie werd opgericht bij artikel 91 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Zij is voornamelijk samengesteld uit korpschefs van de lokale politie en is belast met het onderzoeken van of het geven van adviezen over alle problemen met betrekking tot de lokale politie op verzoek of op eigen initiatief.

Een wijziging van de samenstelling en de werking van de Vaste Commissie en haar secretariaat is noodzakelijk gebleken om rekening te houden met de overdracht van bepaalde materies verbonden aan de veiligheid en preventie naar de gewesten en met de versterking van de beleidsstructuur van de geïntegreerde politie.

Lees hier de voornaamste wijzigingen die door het koninklijk besluit van 13 mei 2017 werden aangebracht aan de commissie en haar secretariaat.