Aangepast KB Basisnormen weldra van toepassing

Eind dit jaar verschijnt het aangepaste KB Basisnormen. Uniformer, Europese harmonisering, minder afwijkingen en meer logica zijn de kernwoorden achter deze aanpassingen.
 

 • Het KB Basisnormen heet voluit het ‘koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing, waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen’.
 • Het legt de minimale voorwaarden op voor het ontwerp, de bouw en de inrichting van nieuwe gebouwen om het ontstaan van brand te voorkomen, de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen en de tussenkomst van de brandweer te vergemakkelijken.
 • Het is van toepassing op alle nieuwe gebouwen.
 • Het behoort tot het takenpakket van de burgemeesters om de toepassing van deze reglementering op advies van de hulpverleningszone te controleren.

Het KB werd in de loop van de jaren verschillende keren bijgestuurd, de laatste wijzigingen dateren van 2012. Ditmaal zijn de wijzigingen minder ingrijpend.

Uniformiteit

De definities in de verschillende regelgevingen werden op elkaar afgestemd. Zo stonden er in het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 en in het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014 verschillende definities voor het begrip ‘veilige plaats’. Dat werd nu rechtgetrokken.

Europese harmonisering

De voorschriften voor de werking van liften in geval van brand zijn aangepast aan de geharmoniseerde Europese regels van goed vakmanschap. Zo wordt voor de prioritaire liften nu verwezen naar de NBN EN 81-72, die eengemaakte voorschriften bevat voor brandweerliften, en wordt de werking van liften in geval van brand afgestemd op de NBN EN 81-73. Daar wordt onder meer gesteld dat een lift in geval van brand naar het evacuatieniveau moet terugkeren en daar met open liftdeuren moet blijven staan. In de eeuwige discussie of de liftdeuren nu open of gesloten moeten blijven, wordt dus het standpunt van NBN EN 81-73 gevolgd.

Minder afwijkingen

Verschillende wijzigingen zijn gegroeid vanuit vaak voorkomende afwijkingsaanvragen waarvoor telkens dezelfde oplossing werd aanvaard. Door enkele van deze oplossingen op te nemen in de voorschriften is hiervoor geen afwijking meer nodig. Zo mogen voor appartementsgebouwen met uitsluitend duplexappartementen bovenaan die net hoger zijn dan 25 meter, voortaan de voorschriften van de net iets lagere gebouwen worden toegepast.

Logica

Een aantal ongerijmdheden die niet echt logisch of niet realiseerbaar waren, worden opgelost. Zo kan een gebouw dat strikt genomen aan de oudere voorschriften moet voldoen, toch gebruik maken van eventuele versoepelingen die achteraf in nieuwere voorschriften zijn opgenomen. Dat is een belangrijk nieuw principe.

Het KB Basisnormen in de loop der jaren

 • Voorafgaand aan het KB Basisnormen was er het KB van 4 april 1972 met de algemene bepalingen van de norm NBN 713-010 inzake brandbescherming in hoge gebouwen (BS 22 december 1972), dat werd opgeheven in 1994.
 • Het KB met zijn bijlagen werd in verschillende keren gepubliceerd. Eerst waren er voorschriften voor middelhoge en hoge gebouwen (Bijlagen 1, 3, 4 en 5 - KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen - BS 26 april 1995 met wijzigingen via het KB 4 april 1996 - BS 20 april 1996 en KB van 18 december 1996 - BS 31 december 1996).
 • Daarna kwamen er voorschriften voor lage gebouwen (Bijlage 2), tegelijk met een wijziging van de bijlagen 1, 3, 4 en 5 (KB 19 december 1997 – BS 30 december 1997), een wijziging betreffende de eisen voor liften en dakbedekkingen (KB 4 april 2003 – BS 5 mei 2003) en een wijziging betreffende de brandweerstand en brandwerende deuren (KB 13 juni 2007 – BS 18 juli 2007)
 • In 2009 werd Bijlage 6 industriële gebouwen gepubliceerd (KB 1 maart 2009 – BS 15 juli 2009)
 • Tot slot werden in 2012 nieuwe bijlagen voor lage, middelhoge en hoge gebouwen toegevoegd (aanpassen aan Europese klassering voor brandweerstand en reactie bij brand plus allerlei aanpassingen, verduidelijkingen en versoepelingen) (KB 12 juli 2012 – BS 21 september 2012)

Artikel gegevens

Taal waarin het artikel verscheen:
 • NL
 • FR
Thema's:
 • brand
 • woningbrand
 • woningen