Bijzondere aandacht voor tien veiligheidsfenomenen

Net voor de zomer werden de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) en het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) voor 2016-2019 voorgesteld. De KIV beschrijft het veiligheidsbeleid dat de federale regering de komende vier jaar wil voeren. Het NVP geeft aan wat de bijdrage van de politiediensten in het KIV is. Ook de zonale veiligheidsplannen (ZVP) en het veiligheidsplan van het Brusselse Gewest moeten zich maximaal op de KIV enten.

Beide plannen bevatten tien clusters van veiligheidsfenomenen waaraan alle Belgische veiligheidsinstanties in de periode 2016-2019 bijzondere aandacht zullen besteden. Het zijn fenomenen waarvoor een integrale en geïntegreerde aanpak onontbeerlijk is, over de verschillende bestuursniveaus en de hele veiligheidsketen heen.
 

 1. Inzetten op de strijd tegen radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme, met een bijzondere aandacht voor de informatie-uitwisseling tussen de diverse actoren.
 2. Criminele organisaties die zich inlaten met mensenhandel destabiliseren en hun vermogensvoordeel ontnemen, de mensensmokkel verstoren en mensensmokkelnetwerken opsporen.
 3. Meewerken aan de uitvoering van het geactualiseerd integraal en geïntegreerd drugsbeleid in al zijn verschijningsvormen (professionele en commerciële productie van cannabis en synthetische drugs, de import en export van cocaïne, hormonen).
 4. Bijdragen aan het in beslag nemen van opbrengsten van criminele activiteiten door de aanpak van sociale en fiscale fraude en alle andere vormen van criminaliteit die illegale winsten genereren.
 5. Organiseren van gecoördineerde maatregelen bij de aanpak van cybercrime en cybersecurity en hieromtrent de expertise en kennis van de politiediensten versterken.
 6. Geweldcriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie aanpakken. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de kwetsbare doelgroepen in onze samenleving.
 7. Een sterk ontradend beleid voeren in het domein van georganiseerde eigendomscriminaliteit en illegale goederentrafieken, met de focus op woninginbraken gepleegd door de rondtrekkende daders en het identificeren van wapens waarmee criminele feiten worden gepleegd.
 8. In het brede spectrum van leefmilieu (afvalfraude, dierenwelzijn, eco-fraude, bedreigde dier- en plantensoorten) een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak organiseren.
 9. Voldoende en kwaliteitsvolle verkeershandhaving met goed opgeleide en uitgeruste collega's teneinde de dodelijke verkeerstol op onze wegen sterk te doen afnemen.
 10. De openbare orde verbeteren door op te treden tegen overlast, het genegotieerd beheer van de openbare ruimte toe te passen en de strijd tegen illegale transmigratie verder te zetten.

Transversale thema's

In de kadernota worden ook enkele uitdagingen omschreven die door de aanpak van meerdere fenomenen heen lopen. Ze hebben dus een ‘transversaal’ karakter. Bij die thema’s worden een aantal uitdagingen omschreven. Het gaat om:

 • een optimale bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit: daarbij is een performant en coherent wettelijk en institutioneel kader nodig dat de informatie-uitwisseling tussen de bestuurlijke en de gerechtelijke overheden en diensten mogelijk maakt;
 • het internet en ICT: het kunnen instrumenten zijn bij het plegen van misdrijven maar ze bieden ook veel mogelijkheden voor veiligheidshandhaving en opsporing;
 • identiteitsbepaling, identiteitsfraude en domiciliefraude: valselijk gebruik maken van een identiteit om misdrijven te plegen, is een toenemend probleem waartegen ons land maatregelen moet nemen;
 • een buitgerichte aanpak door een systematisch en doorgedreven financieel onderzoek naar de misdrijven met een financiële impact;
 • een maximale internationale samenwerking, fenomeenmatig, bestuurlijk en strafrechtelijk.

Nationaal Veiligheidsplan

Het NVP is het strategische beleidsplan van de geïntegreerde politie. Het neemt de tien clusters van veiligheidsfenomenen uit de kadernota over en koppelt daar concrete maatregelen voor de politiediensten aan. Het neemt ook de vijf transversale thema's uit de KIV over maar voegt daar nog twee thema’s aan toe:

 • het concept van het recherchemanagement uitbreiden, onder meer naar de lokale politie, en dit in synergie met de gerechtelijke overheid;
 • polycriminele dadergroepen maximaal destabiliseren door onder meer de beeldvorming verder te verbeteren.

Artikel gegevens

Taal waarin het artikel verscheen:
 • NL
 • FR
Thema's:
 • integraal veiligheidsplan
 • veiligheids- en preventieplan