DARK: Diefstallen Aanpakken door het Responsabiliseren en sensibiliseren van de inwoners van de politiezone Kastze

Inhoud:

Doel en doelstellingen

Vermindering van het aantal woninginbraken met 15% t.o.v. het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar.
Meting: het aantal gepleegde diefstallen aan het einde van de campagne.

Hogere en snellere aangiftebereidheid van de burgers. Het project fixeert zich op een nauwere samenwerking tussen de burger en de politie. Er wordt gehoopt dat door het inzetten van een communicatiestrategie op verschillende niveaus, persoonlijke deur-aan-deur contacten, zichtbare aanwezigheid en een transparante weergave van de resultaten, tot een dynamiek leidt, waarbij via het vragen om aandachtige te zijn, een hogere en snellere aangiftebereidheid wordt bereikt.
Meting: aantal deur-aan-deur bezoeken, aantal reacties via mailadres dark@kastze.be, aantal bezoekers op de website, aantal volgers via sociale media, aantal opgehangen affiches, aantal verdeel de flyers, aantal verkregen emailadressen.


Nazorg: HERCOSI ter plaatse door de wijkinspecteur. Er wordt gestreefd dat na iedere vastgestelde diefstal, de wijkagent een her-bezoek bij de slachtoffers uitvoert.
Meting: aan het einde van de actie meten hoeveel diefstallen er zijn gepleegd (+pogingen) en hoeveel her-bezoeken er zijn geweest.

Realisatie

DARK is het acroniem van Diefstallen Aanpakken door het Responsabiliseren en
sensibiliseren van de inwoners van de politiezone Kastze.

Politiezone Kastze werkt volgens de filosofie van het ‘probleemoplossend werken’ en
zet in op een gedifferentieerde aanpak naar ‘hot times’ (diefstalgevoelige tijdstippen),
‘hot places’ (diefstalgevoelige plaatsen) en ‘hot shots’ (veelplegers).

Ze willen de doelstellingen bereiken door te werken in teams en niet langer in diensten. Er is een vernieuwde aanpak volgens het principe van ‘bottom-up’, hogere pakkans en meer interactie met de burger.

De politie wil inzetten op zowel preventie (sensibiliseren van de burgers, aanbieden technopreventief advies), pro-actie (aanwezig zijn op de diefstalgevoelige tijdstippen, in de diefstalgevoelige regio’s), reactie (vatten van daders, kwalitatieve vaststellingen en onderzoek) en nazorg (her-bezoek aan slachtoffers door de wijkagent).

Tijdens de actie DARK gebeurden er meerdere malen per week dispositieven. Per team ging iedereen, ongeacht rang of stand samen op stap volgens verschillende actiemodi. Er werden dus verschillende actiemodi ingezet: patrouille met zowel dienstvoertuigen als anoniem, patrouille te voet/ met hond, inzet van fietspatrouilles, gebruik van het openbaar vervoer, tijdens opgestelde controledispositieven het gebruik van ‘nummerplaatherkenning’.

Aan iedere medewerker werd gevraagd om tijdens de uitvoering van de actie een rapportering te maken. Deze rapportering is zeer belangrijk voor de evaluatie maar ze zorgt ook voor zelfcontrole. Zo ontstond er een gezonde competitie tussen verschillende medewerkers.

Bij iedere vaststelling van een diefstal zal er ook uitdrukkelijk aandacht worden besteed aan sporen: DNA-, vinger-, oor-, schoen- of bandensporen.

Opvallend was dat tijdens de pauze er niet verhuisd werd naar het commissariaat, dit zou hun gedurende een te lange periode wegtrekken van de diefstalgevoelige regio. In de plaats daarvan zorgde het korps voor een drankje en koekje. En voor de koude te bestrijden, kwam het OCMW soep aanleveren.

De burger werd actief betrokken bij het project. De burger werd via verschillende kanalen gevraagd attent te zijn voor verdachte handelingen en deze snel te melden aan de politie. Deze bewoner zal altijd feedback krijgen per mail.

Resultaten

De doelstelling van het aantal woninginbraken met 15% te laten dalen is ruimschoots gehaald: er was een daling van 44%.

Er was geen sprake van displacement. De inbraken in gebouwen, diefstallen uit voertuigen en (brom)fietsdief- stallen daalden die periode ook. Er was ook geen verplaatsing naar omliggende wijken of ander plaatsen op het grondgebied.

Er werden meer dan 800 e-mailcontacten verkregen, 45 e-mails ontvangen op dark@kastze.be en 2000 flyers uitgedeeld.

Het aantal meldingen van burgers is met 10% gestegen.

De actie was een win-win situatie. Er werd voor een heel andere aanpak gekozen als anders. En daarbij werd ook andere criminaliteit beperkt. Bv. Tijdens de actie werd er in steegjes drugszakjes opgepikt en daarbij bleek na de actie dat in die steegjes er (bijna) niets meer werd gevonden.

Dit zijn allemaal gegevens van de eerste DARK campagne. In 2013-2014 is een nieuwe campagne gestart, namelijk DARK2.0. In februari 2014 werd het laagste cijfer DIW vastgesteld van de afgelopen 5 jaar. Ook zien ze een dalende trend voor de maanden maart en april 2014.

De campagne wordt regelmatig geëvalueerd, hierna wordt ze dan op gepaste wijze aangepast. Dit evolutief gegeven is een grote meerwaarde voor het project en komt voort uit de reguliere werking van de zone. DARK2.0 is dus ook een evolutie van DARK

Budget

Het gaat hier bijna hoofdzakelijk om werkuren. Tijdens de eerste DARK campagne komt dit neer op ongeveer 1400 manuren.

Projectgegevens

Organisatoren (initiatiefnemers):
  • PZ Kaste
Taal:
  • Nederlands
Actieradius:Politiezone
Thema's:
  • aangifte en melding
  • sociale controle (bevorderen van)
  • diefstal en/of inbraak
  • diefstal en/of inbraak - uit woningen
  • diefstal en/of inbraak - uit appartementen

Meer info

Contact

Filip Van Steenbergen, ACP Robby Vankelf, HNP Tervuursesteenweg 295 Steenokkerzeel Tel: 02/7597872 E-mailadres: dark@kastze.be

Bestandsbijlage


Deze goede praktijk is één van de outputs van het Europees project Domestic Burglary. Dit project heeft gelopen van  oktober 2013 t.e.m. december 2014. Ondertussen kunnen zich er dus nieuwe ontwikkelingen voorgedaan hebben in het verloop van deze praktijken. Contacteer ons om wijzigingen te melden.