LIVC’s krijgen vorm

De omzendbrief van 21 augustus 2015 spoorde de steden en gemeenten aan om een Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) op te richten. Die omzendbrief geeft niet aan hoe zo’n LIVC er uit moet zien. De Algemene Directie Veiligheid en Preventie biedt een leidraad aan.

Steden en gemeenten kunnen zelf de actoren kiezen die bij de LIVC betrokken. Elke stad of gemeente kan eigen accenten leggen, afhankelijk van haar eigen specifieke behoeften.

Rollen

De verschillende actoren hebben allemaal hun eigen rol. Zowat alle diensten kunnen de aan- of afwezigheid van de betrokken persoon vaststellen. Daarnaast hebben ze ook nog hun eigen taken binnen de LIVC.

 • De socio-preventieve actoren verschaffen de lokale politie informatie om de inlichtingenfiche van de Foreign Terrorist Feighter (FTF) te verfijnen en spelen een belangrijke rol in de opvolging van de FTF.
 • De politiediensten staan in voor het buurtonderzoek en voor de bestuurlijke maatregelen.
 • De veiligheids- en inlichtingendiensten staan in voor de eerste informatieverzameling en verificatie en schatten de individuele dreigingsanalyse in.
 • De gerechtelijke overheden zorgen voor de verdere informatieverzameling en de gerechtelijke maatregelen.
 • De lokale administratie zorgt voor de vroegdetectie en de bestuurlijke maatregelen. Indien er in de stad of gemeente een preventiemedewerker is, kan deze dienen als primair aanspreekpunt vanuit de stadsdiensten.
 • De diensten van het gemeentebestuur – jeugd, onderwijs,… – de bemiddelingsdiensten, de begeleidingsdiensten voor minderjarigen en de sociale dienst van het OCMW kunnen al in een vroeg stadium signalen detecteren en doorgeven, maar ze kunnen ook zorgen voor een begeleidingstraject.
 • De lokale verenigingen van ondernemers en zelfstandigen kunnen sectorgevoelige veiligheidskwesties signaleren en die informatie terugkoppelen

Structuur

Een LIVC kan uit 3 overlegplatformen of ‘tafels’ bestaan.

 • De strategische tafel werkt beleidsmatig. Ze bepaalt de lokale beleidslijnen en beleidsprioriteiten en ze regisseert en coördineert het tactische niveau.
 • De tactische tafel werkt beheersmatig. Ze regisseert en coördineert het operationeel niveau door te bepalen welke de opgestarte dossiers voorrang krijgen. Ze bepaalt en verdeelt de verschillende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van elke actor. Ze ontwikkelt ook proactieve, preventieve, curatieve en reactieve gestandaardiseerde scenario’s inzake casuïstieke trajectopvolging per doelgroep.
 • De operationele tafel werkt case-gericht. Ze ontwikkelt duidelijke werkafspraken inzake casuïstieke dossieraanmelding, dossiervorming, dossierweging, dossieraanpak, dossierevaluatie en -afsluiting. Ze heeft een geïntegreerde aanpak: ze ontwikkelt duidelijke samenwerkingsafspraken omtrent relevante informatieverzameling, -verrijking en - deling tussen de lokale politionele, administratieve en hulpverlenende diensten.

Artikel gegevens

Thema's:
 • integraal veiligheidsplan
 • veiligheids- en preventieplan