Plan Risico Manifestaties (PRIMA) - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

Inhoud:

Doel en doelstellingen

Algemene doelstelling van het project:
Wanneer je een activiteit organiseert, ga je best na of er een medische hulppost nodig is. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid geeft advies via de vragenlijst PRIMA (Plan Risico’s en Manifestatie).

Doel is het verzekeren van dringende medische hulpverlening op (of in de buurt van) een manifestatie. Het ‘medisch dispositief’ zoals dat heet, kan diverse vormen aannemen. Van een hulppost van het Rode Kruis met 2 vrijwilligers, tot een medische hulppost met MUG, diverse ziekenwagens, artsen en verpleegkundigen.

Hoe werkt het project?
“Wat kan er medisch mislopen op een risicomanifestatie? Hoe moeten we ons voorbereiden?” Met het Plan Risico Manifestaties (PRIMA) kan de FOD Volksgezondheid een risicoanalyse maken van een geplande activiteit. Dat gaat erg breed: van een buurtkermis tot een grootschalig festival. Achter het PRIMA Excel®-file schuilt een geavanceerd rekenmodel.

De organisator van het evenement dient zijn dossier in bij de bevoegde gemeente of provincie.

De noodplanambtenaar van deze gemeente of provincie, kan (als hij dit nodig acht) de vragenlijst PRIMA invullen, waarop de FOD Volksgezondheid zich baseert om advies te geven.

Op basis van de ingebrachte gegevens maakt de FOD een simulatie van de medische workload.

De workload wordt (in functie van omgevingsvariabelen) omgezet in een preventief medisch dispositief. Dat wil zeggen: de FOD geeft aan wat er nodig is om dringende medische hulp op de locatie te verzekeren. Zo kan men, indien nodig, hulp bieden aan personeel en bezoekers van de manifestatie, omwonenden en betrokkenen.

De FOD adviseert de autoriteit (burgemeester of gouverneur) over de nodige medische middelen. Die hakt uiteindelijk de knoop door.

Realisatie

1. Komen tot een geharmoniseerde riscoanalyse. Dit houdt in:

 • Bepalen van de criteria voor de evaluatie. Bv. hoelang duurt het evenement?, worden er alcoholische dranken geschonken? etc.
 • Toekennen van een wegingsfactor aan elk criterium (deels intuïtief, deels op basis van bewijzen uit vakliteratuur)
 • Samenvoegen van de elementen tot een geharmoniseerde lijst

2. Implementeren van de weging

3. Uitrollen van het berekeningsmodel in de verschillende provincies

Wat zou u volgende keer anders doen?

Sterktes:

• De berekeningstabellen zijn afgewerkt en beschikbaar. Ze worden gebruikt in elke Vlaamse provincie.

• Het advies van de FOD Volksgezondheid wordt meestal opgevolgd.

• De federale gezondheidsinspecteurs zijn geëngageerd en prima op de hoogte. Dankzij hun jarenlange ervaring met het plan kunnen ze goed inschatten of het nut heeft om een medisch dispositief te plaatsen.

• De PRIMA-tool wordt voortdurend verbeterd. Dat gebeurt op basis van learnings die naar boven komen tijdens evaluatiemomenten.

Zwaktes:

• De huidige manier van werken is nog vrij omslachtig. Het initiële doel was om over een performante, digitale tool te beschikken waarmee de organisator een antwoord krijgt op de vraag: ‘moet ik een dossier neerleggen voor mijn evenement of niet?’ De lokale ambtenaar zou meteen met de ingevoerde gegevens aan de slag kunnen. Idem voor de federale gezondheidsinspecteur. Die tool is er vandaag nog niet. Daar zijn eerst investeringen voor nodig.

• Er moet een volledig wettelijk kader komen rond het plan. De vragenlijst PRIMA is nog niet voor publicatie neergelegd bij het Staatsblad. Het is immers moeilijk om het gebruik ervan op te leggen, zonder dat de tool beschikbaar is. Kansen:

• Het verder evalueren en verfijnen van de tool, om nog beter in te kunnen spelen op de veiligheidsrisico’s.

• De FOD Volksgezondheid wil een geharmoniseerde online tool uitrollen. Zodra er voldoende budget gevonden is, gaat de FOD ermee aan de slag.

Bedreigingen:

• Het financiële aspect kan een struikelblok zijn. De organisator of autoriteit moet opdraaien voor de kosten van het medisch dispositief. Bij grote evenementen kan die prijs stevig oplopen.

• Het FOD Volksgezondheid geeft advies. Wordt dat advies niet gevolgd, dan is de bestuurlijke autoriteit verantwoordelijk.

Budget

Het project houdt vrijwel geen extra kosten in. De terreurdreiging leidde wel tot extra aanvragen voor PRIMA-advies en dus een grotere werklast.

Projectgegevens

Start- (eind)datum: januari 2010
Organisatoren (initiatiefnemers):
 • Federale Overheidsdienst Volkgsgezondheid
Partners van de organisatie:
 • De lokale- en provinciebesturen
 • Hulpverleningsorganisaties en disciplines: brandweer, politie, ...
Taal:
 • Nederlands
 • Français
 • Deutsch
Actieradius:Nationaal
Thema's:
 • huisartsen
 • ziekenhuizen
 • festiviteiten en evenementen

Meer info

Contact

Marcel van der Auwera

Diensthoofd Dringende Hulpverlening

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

E-mail: marcel.vanderauwera@gezondheid.belgie.be

Tel. 02 524 92 90

Gsm 0496 95 08 96

"Keep it simple. Je hoeft bij de berekeningen niet teveel in detail te gaan. Zijn er risico’s gekend, dan is het tijd voor actie. »

Links