Investeringsaftrek in beveiliging

Een beveiligd beroepslokaal brengt meer op dan u denkt. Door de beveiliging van uw werkomgeving te verhogen, beperkt u niet alleen het risico op diefstal, inbraak of een overval maar ook de financiële gevolgen ervan. Bovendien creëert u een zorgeloze werksfeer voor u en uw werknemers.

Aarzel niet om gratis advies in te winnen bij de technopreventieve adviseurs van uw politiezone. Deze professionals detecteren en analyseren de sterke en zwakke punten van uw beroepslokalen.

Voor wie?

Voor zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen die hun beroepslokalen beveiligen.

Welk voordeel?

De investeringen in beveiligingsmateriaal kunnen, naast de gewone afschrijvingen, van een bijkomende aftrek van 20,5 % genieten, namelijk de « Aftrek voor investering ». Deze aftrek wordt verrekend op de winst of de baten van het jaar waarin u deze activa heeft verworven.Voorbeeld:
Erik is zelfstandige (handelaar). In 2016 investeert hij € 15.000 voor de beveiliging van zijn beroepslokalen.
€ 15.000 x 20,5 % = € 3.075 investeringsaftrek Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de nettowinst in 2016.

Materialen die recht geven op een fiscale aftrek*

 • anti-ramkraaksystemen
 • toegangscontrolesystemenvertragingselementen op de parking
 • specifiek inbraakwerend glas
 • specifiek inbraakwerende rolluiken
 • beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekkengepantserde deuren
 • materieel voor de detectie van diefstal
 • goederenkluis met een inbraakvertragend slot
 • kassa’s met beschermkap of een anti-graaikap
 • neutralisatiesysteem van waarden (light-CIT)
 • specifiek inbraakwerende afrastering voor bouwwervensloten en andere beveiligingssystemen van materieel op een bouwwerf
 • alarmsystemen camerasystemen
 • volgsystemen

* Deze fiscale aftrek is enkel van toepassing op de kosten die voortvloeien uit de aankoop van nieuw materiaal.

Wat moet de aannemer doen die beveiligingswerken uitvoert?

Hij moet op de factuur (of in bijlage) aangeven in welke beroepslokalen de werken uitgevoerd zijn en een verklaring afleggen over de kwaliteit ervan. Dit betekent dat hij moet aantonen dat de investeringen beantwoorden aan de doelstellingen zoals deze zijn vastgelegd voor dit materiaal, en dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten die specifiek in het kader van deze maatregelen worden vastgesteld (Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek). Verzeker u ervan dat uw aannemer op de hoogte is van deze bepalingen.

Wat moet u doen?

U kunt een verhoogde fiscale aftrek verkrijgen voor de investeringen die effectief betaald zijn tijdens het belastbaar tijdperk.

U moet dus: in uw belastingaangifte (aanslagjaar 2017), die u zult ontvangen in de loop van het eerste semester van dat jaar, de uitgaven betaald in 2016 vermelden en een formulier invullen « Investeringsaftrek ».
De volgende jaren dient u voor nieuwe investeringen op dezelfde manier te werk te gaan.
U moet volgende documenten ter beschikking houden van de FOD Financiën:

 • de facturen van de investeringen.
 • het betalingsbewijs van de bedragen die op de facturen vermeld staan.
 • de verklaring van de aannemer op de factuur (of op een bijlage) die de kwaliteit van het materiaal garandeert.

voor alarmsystemen en volgsystemen,

 • het bewijs van een geschreven overeenkomst met een goedgekeurde alarmcentrale.

voor de camerasystemen,

 • het attest dat bewijst dat het systeem werd aangegeven bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Voorbeeld attesten

Deze rubriek bevat voorbeelden van verklaringen voor alle investeringen die zijn voorzien in het kader van deze belastingvermindering.

Elke verklaring bevat op duidelijke en volledige wijze de wettelijke voorschriften, al naargelang het type van uitgevoerde beveiliging, die hetzij rechtstreeks op de factuur moeten worden vermeld, hetzij in een bijlage bij de factuur gevoegd worden (en dus ter beschikking worden gehouden van de FOD Financiën).

De attesten op deze pagina zijn voorbeelden die als bijlage bij de factuur kunnen worden gevoegd voor zover deze worden ingevuld en ondertekend door de geregistreerde aannemer die de werken heeft uitgevoerd.

Opgelet: met betrekking tot de installatie van een alarmsysteem, moet de geregistreerde aannemer eveneens een beveiligingsonderneming zijn, erkend door de FOD Binnenlandse Zaken.

Meer info

Ontdek onze tips tegen: inbraak, winkeldiefstal, agressie en overvallen
En contacteer uw diefstalpreventieadviseur.

Wettelijke regelgeving

Investeringsaftrek in beveiliging : De lijst met mogelijke investeringen op vlak van beveiliging alsook de hierop betrekking hebbende kwaliteitsvoorwaarden, worden opgenomen in het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek (Belgisch Staatsblad, 30.08.2007)

Aftrek van de beroepskosten tot 120 % : Art. 54: In het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt een artikel 64ter ingevoegd