Cijfers met betrekking tot de toepassing van de voetbalwet in 2016

Brussel, 14.02.2017, - Minder incidenten, toch meer sancties. Dat is de conclusie die de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken maakt op basis van de cijfers van de toepassing van de voetbalwet tijdens het jaar 2016. Het gaat dan over de pv’s en sancties voor onaangepast supportersgedrag tijdens internationale wedstrijden op Belgisch grondgebied en 1e, 2e, 3e klasse wedstrijden alsook over de controle van voetbalinfrastructuur van clubs die in 1e en 2e klasse spelen. Met de hervorming van de competitie wordt dat het dan over wedstrijden en clubs in de profliga 1A en 1B alsook in de amateurliga 1 ,2 en 3.

Lees hier de cijfers supportersgedrag

Als er zich supportersincidenten voordoen die in strijd zijn met de voetbalwet, is het aan de politie om hierover proces-verbaal op te stellen en daarna aan de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken om deze processen-verbaal af te handelen en een sanctie op te leggen. In 2016 merken we een lichte daling op van het aantal ontvangen processen-verbaal: van 1478 in 2015 naar 1244 in 2016.

Wat de sancties betreffen voorziet de voetbalwet een snelle en harde sanctionering: binnen de 6 maanden na de feiten kunnen administratieve sancties worden opgelegd van € 250 tot € 5000 euro geldboete en/of een stadionverbod van 3 maanden tot 5 jaar.

Ondanks de lichte daling van het aantal ontvangen pv’s, zien we een vermeerdering in de opgelegde sancties. Die zijn gestegen van:

  • 9634 maanden stadionverbod in 2015 naar 11.379 maanden in 2016
  • en van 495.425 euro boete in 2015 naar  574.725 euro in 2016.

Deze cijfers kunnen voornamelijk toegeschreven worden aan een aantal groepsincidenten en door een strenge verbalisering door de politie voor het gebruik van pyrotechnische voorwerpen.

Vooral de groepsincidenten n.a.v. de matchen Antwerp-Eupen en Standaard Luik – Club Brugge hebben voor de stijging aan de kant van de sancties geleid. Samen goed voor 182 pv’s, 2383 maanden stadionverbod en € 109 250 boete. Hiermee verklaren we ook ineens de stijging ten opzichte van vorig jaar.

Bij de toepassing van de voetbalwet wordt er nog steeds de nultolerantie gehanteerd, waarmee we het gevoel van straffeloosheid willen verminderen. We pleiten er dan ook voor dat politiedienst de inbreuken op de voetbalwet strikt blijven verbaliseren.
Een overzicht van de belangrijkste incidenten.

Let wel: er is geen rechtstreeks verband tussen het aantal ontvangen PV’s in 2016 en het aantal genomen beslissingen in 2016. De Voetbalcel beschikt immers over een termijn van 6 maanden na de feiten om een beslissing te nemen. In 2017 worden er beslissingen genomen voor feiten uit 2016

Momenteel lopen er 803 stadionverboden, wat ongeveer hetzelfde cijfer is dan op hetzelfde moment vorig jaar (822). 95% van de stadionverboden werden opgelegd door de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken op basis van de voetbalwet. De resterende 5% stadionverboden werd opgelegd door de gerechtelijke overheden of door de voetbalwereld zelf.

Er is een verschil tussen het aantal stadionverboden opgelegd in 2016 (1218) en het aantal lopende stadionverboden begin 2017 (803) verklaart. Dit komt door:

  • Elke dag beginnen er nieuwe stadionverboden en eindigen er stadionverboden.
  • Sommige supporters zijn hem in stadionverbod en krijgen een nieuw stadionverbod.

Supporters die niet akkoord zijn met hun sanctie kunnen steeds een hoger beroepen instellen tegen de beslissingen van de Voetbalcel. De afgelopen jaren schommelde het aantal steeds tussen 7% en 8%.

Controle infrastructuur

In 2016 voerde de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken 64 controles uit bij de clubs in eerste en tweede klasse om na te gaan of de wettelijk vastgelegde veiligheidseisen, opgelegd door de Voetbalwet en haar uitvoeringsbesluiten worden nageleefd. 30 daarvan waren adviesbezoeken zonder proces-verbaal.  Bij de andere 34 controles werd in 90% van de gevallen een proces-verbaal opgesteld met € 168.250 boetes als gevold euro wegens zaken die niet in conformiteit waren met de in de voetbalwet voorziene veiligheidsvoorschriften zoals:

  • problemen obstakels op evacuatiewegen
  • evacuatiepoorten gesloten
  • ontbreken van stewards aan evacuatiepoorten
  • geen toegangscontrole

Jo Vanheckefonds

In de schoot van de Koning Boudewijnstichting heeft de Voetbalcel eind 2015 het Jo Vanheckefonds opgericht. Dit Fonds richt zich naar voetbalveiligheid en sociale inclusie binnen het voetbal. N.a.v. een eerste projectoproep konden we begin februari in totaal van € 38.000 verdelen onder 10 uitgekozen projecten uitgaande van voetbalclubs, lokale besturen en vzw’s/feitelijke verenigingen voor. Deze projecten brachten respect, diversiteit, werken met vluchtelingen, problematisch druggebruik en het opleiden van busbegeleiders onder de aandacht.

Een overzicht van alle projecten vind je op de site

Eind 2016 werd een tweede projectoproep gelanceerd en kunnen we in totaal € 41.000 verdelen. Er werden 26 projectvoorstellen ingediend. De 10 winnaars worden in de loop van de maand februari bekend gemaakt.

Meer informatie

Cathy Van den Berghe : 0470 223 973
Ann Cossement: 0470 204 224

Publicatie datum: 
din, 14/02/2017