Cijfers met betrekking tot de toepassing van de voetbalwet in 2017

Beeld u deze situatie eens in. U gaat met uw dochtertje of zoontje naar het stadion om samen een voetbalwedstrijd bij te wonen. Plots beslist iemand om zijn beker bier naar de massa in de tribune te gooien en deze beker belandt op het hoofd van uw kind. Hoe zou u reageren? Naast zuiver hooliganisme dienen de geldboetes en stadionverboden ook om dit soort van onbeschaafdheden te voorkomen. Voetbalwedstrijden moeten toegankelijk blijven voor klein en groot!

 

De Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken streeft meer dan ooit hetzelfde doel na: de veiligheid van de toeschouwers, groot en klein, en het goede verloop van de voetbalwedstrijden in een feestelijke en familiale sfeer verzekeren. In afwachting van de wijzigingen van de wet, tonen de cijfers van de toepassing van de voetbalwet voor het jaar 2017 aan dat het veiligheidsbeleid met betrekking tot de voetbalwedstrijden streng en vastberaden wordt toegepast.

 

 

Elk incident is er één teveel!

 

Binnen de omheining van het stadion gaat het in de overgrote meerderheid van de gevallen om kleine, geïsoleerde incidenten, zoals het beklimmen van omheiningen, het gooien van voorwerpen, verbaal geweld of het gebruik van pyrotechnische voorwerpen (Bengaals vuur, rookontwikkelaars, rotjes, enz.).

 

Buiten het stadion is het aantal confrontaties tussen twee groepen risicosupporters eerder beperkt, en kunnen we niet spreken van een toename van het hooliganisme. Elk van deze incidenten blijft er evenwel één teveel. Daarom zijn de sancties die voor deze overtredingen worden uitgesproken streng.

 

De opmerkelijke cijfers van het luik «supporters»

 

De voetbalwet is van toepassing op de wedstrijden waaraan de ploegen van de profliga 1A en 1B deelnemen, alsook van de amateurliga 1 en 2. Deze wet voorziet in snelle (binnen de 6 maanden na de feiten) en strenge sancties (een administratieve geldboete van 250 tot 5000 euro en/of een stadionverbod van 3 maanden tot 5 jaar) om eenieders veiligheid tijdens de voetbalwedstrijden te garanderen. De meeste incidenten op het Belgisch grondgebied vinden plaats tijdens wedstrijden van de profliga, alsook bij internationale wedstrijden.

 

Op dit ogenblik zijn er 806 stadionverboden lopend, hetgeen bij benadering hetzelfde cijfer is als vorig jaar op hetzelfde ogenblik (803). 95% van de stadionverboden werd opgelegd door de voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken op basis van de voetbalwet (de resterende 5% stadionverboden werd opgelegd door de gerechtelijke overheden of door de voetbalwereld zelf).

 

Net zoals in 2016 kent het jaar 2017 een lichte daling van het aantal processen-verbaal dat werd opgesteld door de politiediensten, dat van 1244 in 2016 naar 1043 in 2017 is gegaan. Het gaat om het 3de laagste cijfer dat werd geregistreerd sinds 2006. De uitgesproken sancties zijn ook verminderd om te komen tot een aantal van 8.951 maanden stadionverbod en 455.800 EUR geldboetes in het jaar 2017.

 

Om meer informatie over de soorten incidenten en de volledige cijfers van het jaar 2017 te krijgen, verzoeken wij u om de volledige statistieken te raadplegen.

 

Veiligheid toegenomen in 2018?

 

Het beleid dat de FOD Binnenlandse Zaken in 2018 beoogt, is duidelijk: de bescherming van de toeschouwers moet worden versterkt binnen en buiten de stadions, zodat voetbalwedstrijden een feest blijven waar de hele familie welkom is. De cijfers tonen aan dat de voetbalwet efficiënt is. Er wordt dus voor gepleit dat de politiediensten strikt processen-verbaal blijven opstellen voor overtredingen van de voetbalwet. Dit nultolerantiebeleid vermindert het gevoel van straffeloosheid en werpt duidelijk vruchten af.

 

Perimeterverboden

Om de overtredingen gepleegd buiten het stadion te blijven bestrijden, onderneemt de FOD Binnenlandse Zaken vanaf nu stappen om, tijdens het jaar 2018, perimeterverboden uit te spreken (zone van maximum 5 km rond het stadion bepaald bij koninklijk besluit).

 

 

Stewards, sleutelactoren van de veiligheid

Binnen en buiten het stadion is de rol van de stewards primordiaal en hun functie zal tijdens het jaar 2018 meer en meer geprofessionaliseerd worden. Het koninklijk besluit betreffende de stewards zal gewijzigd worden om meer overeen te stemmen met de realiteit op het terrein. Deze eerstelijnsactoren zullen kunnen interveniëren binnen en buiten de omgeving van het stadion, en zullen de mogelijkheid hebben om specialisatieopleidingen te volgen in domeinen zoals conflictbeheer, EHBO, enz. Hun aanwervingsprocedure zal ook gewijzigd worden.

 

Dankzij de nieuwe voetbalwet zal er ook een beroep gedaan kunnen worden op stewards bij voetbalevenementen die plaatsvinden in een stadion, met dezelfde bevoegdheden als voor de voetbalwedstrijden. Stewards zullen eveneens kunnen worden gebruikt bij voetbalevenementen die plaatsvinden op een openbare plaatsen, maar dan met beperkte bevoegdheden. Deze nieuwe mogelijkheid zal dus interessant zijn voor het uitzenden op grote schermen met het oog op de wereldbeker 2018.

 

De klopjacht op pyrotechnische voorwerpen

Rekening houdend met de gevaren voor de veiligheid van de personen bij het gebruik van pyrotechnische tuigen, met soms onomkeerbare lichamelijke schade, zal de strijd tegen dit fenomeen cruciaal blijven. Door de wijziging van de voetbalwet zal het verbod op het bezit en het gebruik van pyrotechnische voorwerpen worden uitgebreid naar de perimeter buiten het stadion. Er zal contact worden opgenomen met onze verschillende partners om dit verbod op het gebruik van pyrotechnische voorwerpen en de gevaren die eraan verbonden zijn, te herhalen.

 

 

Wat het luik preventie betreft

 

Binnen de Koning Boudewijnstichting heeft de Voetbalcel eind 2015 een Fonds Jo Vanhecke opgericht. Dit fonds heeft als doel de veiligheid tijdens voetbalwedstrijden te versterken en de sociale integratie in het voetbalmilieu te begunstigen.

 

In 2016 werd er een tweede projectoproep gelanceerd voor een totaal van 41.000 EUR. Er werden 26 projectvoorstellen ingediend en 10 projecten werden geselecteerd met een subsidie van maximum 7500 €.

 

In 2017 werden er 33 projecten ingediend, zijnde 6 meer dan in 2016 voor een totaal van 204.822 EUR. De 12 aangeduide laureaten hebben een subsidie met een maximale waarde van 7.500 EUR per project kunnen ontvangen..

 

 

Bijlage : cijfers supporters

 

Opmerkingen:

  • Er bestaat geen rechtstreeks verband tussen het ontvangen aantal PV's in de loop van een jaar en het aantal beslissingen dat ditzelfde jaar werd genomen. De voetbalcel beschikt immers over een termijn van 6 maanden na de feiten om een beslissing te nemen (tijdens het jaar X worden nog beslissingen genomen voor feiten van het jaar X-1);
  • Het percentage hogere beroepen dat werd aangetekend tegen de beslissingen van de voetbalcel schommelde de voorbije jaren tussen 5% en 8%;
  • Elke dag beginnen nieuwe stadionverboden terwijl andere aflopen, hetgeen het verschil tussen het aantal opgelegde stadionverboden en het aantal lopende stadionverboden verklaart.

 

Voor meer informatie:

Cathy Van den Berghe: 0470/22.39.73 (SPFI/BIZ)

Publicatie datum: 
woe, 28/02/2018