Bijzondere veldwachters - wijziging van het statuut

Nieuw koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters

Dit nieuw koninklijk besluit strekt ertoe verduidelijkingen en praktische wijzigingen aan te brengen aan de organisatie van de sector. Deze tekst zal in werking treden op 20 oktober 2017 en vervangt het koninklijk besluit van 8 januari 2006 dat tot dan het statuut van de bijzondere veldwachters regelde.

De erkenning, de erkenningsvoorwaarden en de verlenging van de erkenning (art. 2, 3, 6-12)

De erkenning wordt gegeven aan de bijzondere veldwachter voor een duur van vijf jaar en kan verlengd worden. Ze kan eveneens ingetrokken worden in geval van niet-naleving van de reglementaire voorwaarden.

De voorwaarden om als bijzondere veldwachter te kunnen worden erkend, werden ruimschoots behouden, maar wel uitgebreid en aangepast.

- De veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer, vormen niet langer systematisch een obstakel om een erkenning te krijgen.

- De onverenigbaarheid met de uitoefening van functies in een politie- of inlichtingendienst blijft behouden, maar de voorheen vereiste periode van vijf jaar tussen de uitoefening van die activiteiten, werd opgeheven om de overgang van de ene naar de andere sector te vergemakkelijken.

- De bijzondere veldwachters mogen, in de loop van de drie laatste jaren, geen voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing tot schorsing of intrekking van het recht op het voorhanden hebben van een wapen.

- De vereiste van het slagen voor de basisopleiding voor de erkenning blijft behouden.

De lijst van documenten die voorgelegd moeten worden bij de aanvraag van een erkenning, werd gerationaliseerd en geactualiseerd.

- Het getuigschrift van goed zedelijk gedrag werd vervangen door het uittreksel uit het strafregister.

- Eén enkele verklaring op erewoord is noodzakelijk om te bewijzen dat voldaan is aan bepaalde erkenningsvoorwaarden (voorheen was één verklaring per desbetreffende voorwaarde nodig (niet-uitoefening van een politiek mandaat, onverenigbaarheid met de uitoefening van functies van privé-detective, bewakingsagent, ...)).

De erkenning kan verlengd worden voor een nieuwe periode van vijf jaar, via een lichtere procedure en enkel wanneer men geslaagd is voor de bijscholingscursus in de loop van de twee jaar vóór het verstrijken van de lopende erkenning. Het verlengingsdossier moet ten laatste twee maanden vóór het verstrijken van de erkenning ingediend worden.

De opleiding en de bijscholing (art. 4, 9-10, 20-28)

Het slagen voor de basisopleiding is nog steeds noodzakelijk om de eerste erkenning te bekomen. De kandidaat-bijzondere veldwachter mag reeds deelnemen aan de opleiding, ook al beschikt hij/zij nog niet over een benoeming van een aansteller. Zo wordt vermeden dat de opleidingstijd een vertraging zou veroorzaken bij de opvolging van een bijzondere veldwachter die zijn/haar activiteiten zou stopzetten.

De gouverneur staat in voor een voorafgaande controle van de minimale erkenningsvoorwaarden alvorens de kandidaat de toelating te geven om de opleiding te volgen (nationaliteit en betrouwbaarheid). Deze maatregel strekt ertoe te voorkomen dat kandidaten hun tijd in een opleiding steken zonder uiteindelijk de erkenning te kunnen krijgen.

In de loop van de twee jaar voorafgaand aan de verlenging van een erkenning moet de bijzondere veldwachter een bijscholing volgen en daarvoor geslaagd zijn. De bedoeling daarvan is dat de organisatie van de bijscholingscursussen door de opleidingsinstellingen vlotter zou verlopen.

Tot slot wordt in het nieuwe koninklijk besluit een duidelijker onderscheid gemaakt tussen de opleidingsinstelling en de opleidingscommissie.

De uitrusting (art. 13-19)

De legitimatiekaart is nu gelinkt aan de erkenning en aan de geldigheidstermijn ervan.

In geval van wijziging van aansteller en van gebied kan een nieuwe legitimatiekaart uitgereikt worden die enkel het einde van de periode van erkenning betreft.

Het uniform en het embleem zijn nog steeds verplicht. De kleuren ervan worden voortaan reglementair bepaald door een CMYK-kleurencode.

Bron: Koninklijk besluit van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters (BS 10 oktober 2017)