Vaste Commissie van de Lokale Politie - Wijziging van het koninklijke besluit

De Vaste Commissie van de Lokale Politie werd opgericht bij artikel 91 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Zij is voornamelijk samengesteld uit korpschefs van de lokale politie en is belast met het onderzoeken van of het geven van adviezen over alle problemen met betrekking tot de lokale politie op verzoek of op eigen initiatief.

Een wijziging van de samenstelling en de werking van de Vaste Commissie en haar secretariaat is noodzakelijk gebleken om rekening te houden met de overdracht van bepaalde materies verbonden aan de veiligheid en preventie naar de gewesten en met de versterking van de beleidsstructuur van de geïntegreerde politie.

De voornaamste wijzigingen die door het koninklijk besluit werden aangebracht aan de commissie en haar secretariaat zijn de volgende:

- Verhoging van het aantal korpschefs (16 naar 18) en verdeling van de mandaten per provincie;
- Vereenvoudigde verkiezingsprocedure bij voorkeur via de elektronische weg;
- Mandaat van de Voorzitter en van zijn drie vice-voorzitters vastgesteld op een hernieuwbare termijn van twee jaar;
- Instelling van een versnelde procedure voor het uiterst hoogdringend verstrekken van advies;
- Mogelijkheid tot elektronische beraadslaging;
- Uitbreiding van de inhoud van het reglement van inwendige orde;
- Verhoging van het personeelsbestand van het secretariaat tot maximaal 15 leden;
- Wijziging van het statuut van de medewerkers van het secretariaat.

In de volgende dagen zal de verkiezingsprocedure, die ertoe strekt de nieuwe korpschefs die lid zijn van de Vaste Commissie aan te duiden, opgestart worden via een oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad.

Koninklijk besluit van 13 mei 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2006 betreffende de Vaste Commissie van de lokale politie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 betreffende het secretariaat van de Vaste Commissie van de lokale politie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen (B.S. 24 mei 2017).